Mitä on markkinointi?

Mitä on markkinointi? – Markkinoinnin ABC

Markkinoinnin ytimessä sykkii ihmisten tarpeiden ja odotusten ymmärtäminen sekä niihin vastaaminen. Liikevaihdon kasvu ja menestyminen yritysmaailmassa eivät synny pelkistä luvuista ja strategioista, vaan ne rakentuvat vuorovaikutukseen ihmisten kanssa.

Digitaalisen aikakauden keskellä on kuitenkin helppo hukata tämä olennainen näkökulma markkinoinnissa. Siksi onkin tärkeää palauttaa keskiöön ihmisten merkitys – asiakkaiden, työntekijöiden ja johtajien rooli markkinointiprosessissa.

Ihmiskeskeisessä markkinoinnissa kaikki sidosryhmät kohtaavat toisensa vuorovaikutuksessa, ja heidän tarpeensa ja odotuksensa otetaan huomioon. Onnistunut markkinointi ei ole pelkkää viestien lähettämistä, vaan se on vuoropuhelua, jossa jokainen osapuoli tuntee olevansa kuulluksi ja arvostetuksi. Tällainen lähestymistapa mahdollistaa erilaisten näkökulmien yhdistämisen ja käytännön toteutuksen.

Ihmiskeskeinen markkinointi vaatii syvää ymmärrystä ihmisten tarpeista ja odotuksista. Se edellyttää empatiaa, kuuntelutaitoja ja valmiutta muuttua. Jotta markkinointi voi todella tuottaa arvoa sekä asiakkaille että yritykselle, sen on lähdettävä liikkeelle ihmisistä – heidän tarpeistaan, toiveistaan ja unelmistaan.

Mikä on markkinointi?

Markkinointi on tuotteen tai palvelun myynnin edistämistä. Se kattaa laajan kirjon toimenpiteitä ja strategioita, joilla pyritään saamaan tuotteet tai palvelut näkymään ja houkuttelemaan asiakkaita. Tämä sisältää kaiken tuotteen suunnittelusta ja hinnoittelusta aina mainontaan, jakeluun ja asiakassuhteiden hallintaan.

Yksi markkinoinnin keskeisistä tavoitteista on ymmärtää asiakkaiden tarpeita ja toiveita. Markkinointi pyrkii vastaamaan kysymyksiin kuten mitä asiakkaat haluavat, kuinka yritys voi täyttää nämä tarpeet ja kuinka erottua kilpailijoista. Asiakaslähtöisyys on avain menestyksekkääseen markkinointiin, ja sen avulla rakennetaan vahvoja ja kestäviä suhteita asiakkaisiin.

Markkinointi ei ole vain suurten yritysten yksinoikeus, vaan se on yhtä tärkeää myös pienille ja keskisuurille yrityksille sekä yksittäisille yrittäjille. Hyvin suunniteltu ja toteutettu markkinointistrategia voi auttaa yritystä erottumaan kilpailijoistaan ja kasvattamaan liiketoimintaansa. Se on dynaaminen ja jatkuvasti kehittyvä ala, joka vaatii yrityksiltä joustavuutta ja kykyä sopeutua muuttuviin markkinaolosuhteisiin.

"Markkinointi ei ole vain tapa tiedottaa tuotteista ja palveluista, vaan se on mahdollisuus luoda merkityksellisiä kokemuksia asiakkaille, jotka rakentavat pitkäaikaista suhdetta yritykseen."
Jami Kyöstilä hakukoneoptimoinnin konsultti
-Jami Kyöstilä

Markkinoinnin 7P malli

Markkinoinnin 7P-malli on tehokas työkalu yrityksille ja markkinoijille strategian suunnittelussa ja toteutuksessa. Tämä malli kattaa seitsemän keskeistä näkökulmaa, jotka vaikuttavat markkinoinnin menestykseen. Käymme seuraavaksi läpi jokaisen P:n lyhyesti:

  1. Product (Tuote): Ensimmäinen P kattaa itse tuotteen tai palvelun. Tässä vaiheessa markkinoijan tulee määritellä tuotteen ominaisuudet, laatu, brändi ja muut tekijät, jotka tekevät siitä houkuttelevan asiakkaille.
  2. Price (Hinta): Toisena tulee hinta, joka määrittää tuotteen tai palvelun hinnan, hinnoittelustrategian ja mahdolliset alennukset tai tarjoukset. Hinnan on oltava kilpailukykyinen markkinoilla ja/tai heijastettava tuotteen arvoa.
  3. Place (Paikka): Kolmantena tulee paikka, mikä tarkoittaa tuotteen jakelukanavia ja saatavuutta. Markkinoijien täytyy määrittää, missä ja miten tuote tai palvelu tavoittaa asiakkaat parhaiten.
  4. Promotion (Promootio): Neljäntenä tulee promootio eli markkinointiviestintä. Tämä sisältää mainonnan, myynninedistämisen, suoramarkkinoinnin ja muut keinot, joilla yritys viestii tuotteestaan tai palvelustaan asiakkaille.
  5. People (Ihmiset): Viidentenä tulee ihmiset, jotka ovat yrityksen ja asiakkaiden välisessä vuorovaikutuksessa. Tämä voi kattaa niin henkilökunnan koulutuksen ja palvelun laadun kuin myös asiakaspalautteen käsittelyn.
  6. Process (Prosessi): Kuudentena tulee prosessi, joka kuvaa yrityksen sisäisiä prosesseja ja toimintatapoja. Tämä voi sisältää esimerkiksi tilausprosessin, asiakaspalvelun ja muut yrityksen toimintatavat.
  7. Physical Evidence (Fyysinen todiste): Lopuksi tulee fyysinen todiste, mikä viittaa kaikkiin fyysisiin elementteihin, jotka viestivät yrityksen brändistä ja laadusta. Tämä voi olla esimerkiksi tuotteen pakkaukset, liiketilat tai verkkosivuston ulkoasu.

Nämä seitsemän P:tä muodostavat yhdessä kokonaisvaltaisen kuvan markkinoinnista ja auttavat yrityksiä suunnittelemaan ja toteuttamaan tehokasta markkinointistrategiaa.

Markkinoinnin eri lajit

Digitaalinen markkinointi on nykypäivänä keskeinen osa yritysten markkinointistrategioita, ja se kattaa monia eri alueita, kuten hakukoneoptimoinnin ja maksetun mainonnan. Heti aluksi on syytä ymmärtää, että markkinointi tapoja on hyvin monia, niin maksettua markkinointia kuin ilmaista markkinointia. Seuraavaksi esittelen muutaman yleisen markkinointi tavan:

Hakukoneoptimointi, tunnetaan myös nimellä SEO (Search Engine Optimization), on prosessi, jolla pyritään parantamaan verkkosivuston näkyvyyttä hakukoneiden, kuten Googlen, luonnollisissa tai orgaanisissa hakutuloksissa.

SEO:n tavoitteena on saada verkkosivusto näkymään korkeammalla hakutulossivuilla, mikä lisää sen näkyvyyttä ja houkuttelee enemmän potentiaalisia asiakkaita. Hyvin optimoitu sivusto voi houkutella enemmän liikennettä ja parantaa yrityksen brändin tunnettuutta.

Toisaalta maksettu mainonta, kuten Google Ads tai Facebook-mainonta, tarjoaa yrityksille mahdollisuuden näkyä nopeasti ja tehokkaasti kohdennetuille yleisöille. Tämä tapa mainostaa sisältää mainosten sijoittamisen hakukoneissa tai sosiaalisissa medioissa, ja mainosten hinta määräytyy yleensä klikkauksien tai näyttökertojen perusteella.

Maksetun mainonnan avulla yritykset voivat tavoittaa kohdeyleisönsä tehokkaasti ja nopeasti, ja se voi olla erityisen hyödyllistä lyhyellä aikavälillä tapahtuvan markkinoinnin kannalta, kuten kampanjoiden aikana tai tuotelanseerausten yhteydessä.

Sijoitus markkinointistrategioihin määritellään täysin asiakkaiden preferenssien perusteella. Toiminan keskiössä on suorittaa kattava markkinatutkimus, joka selventää, millainen markkinointi – ja mitkä työkalut kussakin tilanteessa – soveltuvat parhaiten brändisi vahvistamiseen. Tänä päivänä on useita merkityksellisiä markkinointityylejä, jotka ovat kannattavia ottaa huomioon.

Mainonnan esimerkkejä

  1. Hakukoneoptimointi (SEO) käytännössä: Kuvitellaan pieni verkkokauppa, joka myy ekologisia kodintuotteita. He päättävät panostaa hakukoneoptimointiin parantaakseen näkyvyyttään Googlen hakutuloksissa. Yksi heidän strategioistaan on sisältää verkkosivustolleen avainsanoja, kuten ”ekologinen kodinsisustus” ja ”kestävät kotituotteet”, jotta ihmiset löytäisivät heidän sivustonsa helpommin etsiessään näitä termejä. Tämä johtaa siihen, että kun asiakas etsii verkosta ekologisia kodintuotteita, heidän kauppansa näkyy korkeammalla hakutulossivulla, ja siten saa enemmän orgaanista liikennettä ja potentiaalisia asiakkaita.
  2. Maksettu mainonta ja kohdennettu markkinointi: Kuvitellaan ravintola, joka haluaa markkinoida uutta brunssitarjontaaan kaupungissa. He päättävät käyttää Facebook-mainontaa tavoittaakseen potentiaaliset asiakkaat. He asettavat mainoksen näkymään kaikille kaupungissa asuville, mutta myös kohdentavat mainoksen erityisesti nuorille aikuisille, jotka ovat aktiivisia sosiaalisessa mediassa ja todennäköisesti kiinnostuneita brunssista. Tämä kohdistettu lähestymistapa lisää mainoksen tehokkuutta ja todennäköisyyttä, että mainoksen näkevät ne ihmiset, jotka ovat todella kiinnostuneita ravintolan tarjonnasta.
  3. Asiakaspalvelun merkitys: Kuvitellaan pieni kahvila, joka panostaa erityisesti asiakaspalveluunsa. He kouluttavat henkilökuntaansa olemaan ystävällisiä ja avuliaita asiakkaille, ja he kiinnittävät erityistä huomiota siihen, että jokainen asiakas tuntee itsensä tervetulleeksi ja arvostetuksi. Tämä johtaa siihen, että asiakkaat palaavat kahvilaan yhä uudelleen, koska he tuntevat olonsa mukavaksi ja hyväksi palvelun vuoksi. Tyytyväiset asiakkaat myös todennäköisemmin suosittelevat kahvilaa ystävilleen, mikä lisää asiakaskuntaa ja myyntiä pitkällä aikavälillä.

Arvon luominen asiakkaille ja yritykselle

Markkinoinnin näkökulmasta arvon luominen asiakkaille ja yritykselle on keskeinen tavoite. Markkinointi pyrkii ymmärtämään syvällisesti asiakkaiden tarpeita, toiveita ja mieltymyksiä ja tarjoamaan ratkaisuja, jotka täyttävät nämä tarpeet. Tämä voi tapahtua esimerkiksi tuotteiden tai palveluiden kehittämisen kautta, joka tarjoaa asiakkaille ainutlaatuista hyötyä ja lisäarvoa.

Yrityksen näkökulmasta arvon luominen markkinoinnin avulla voi tarkoittaa kilpailuedun saavuttamista markkinoilla. Tehokkaasti suunnitellut markkinointikampanjat voivat auttaa yritystä erottumaan kilpailijoistaan ja vahvistamaan omaa brändiään. Lisäksi markkinointi voi auttaa yritystä kasvattamaan asiakaskuntaansa ja säilyttämään olemassa olevat asiakkaat tyytyväisinä, mikä puolestaan voi johtaa liikevaihdon kasvuun ja kannattavuuden parantumiseen.

Arvon luominen markkinoinnin avulla vaatii syvällistä ymmärrystä markkinoista, kilpailutilanteesta ja asiakkaista. Yrityksen on tunnettava kohdeyleisönsä hyvin ja tiedettävä, mitkä ovat heidän tarpeensa ja odotuksensa. Tämän perusteella yritys voi kehittää markkinointistrategioita, jotka puhuttelevat kohdeyleisöä ja tuottavat heille arvoa. Lisäksi on tärkeää seurata markkinointitoimenpiteiden vaikutuksia ja tehdä tarvittavia muutoksia strategiaan saadun palautteen perusteella.

Kohderyhmän tunteminen

Kohderyhmän tunteminen on markkinoinnin keskeinen kulmakivi, joka vaikuttaa suuresti kampanjan menestykseen. Syvällinen ymmärrys siitä, kuka on yrityksen potentiaalinen asiakas, auttaa kohdentamaan viestit ja resurssit tehokkaasti. Tämä tarkoittaa paitsi demografisten tietojen, kuten iän, sukupuolen ja sijainnin, tuntemista, myös syvällisempää tietoa heidän tarpeistaan, mieltymyksistään ja käyttäytymisestään.

Kohderyhmän tunteminen mahdollistaa markkinoinnin personoinnin, mikä tekee viesteistä ja tarjonnasta relevantimpia ja houkuttelevampia kohderyhmälle. Sen avulla voidaan myös löytää uusia markkinointimahdollisuuksia ja kehittää parempia tuotteita tai palveluita vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin. Lisäksi kohderyhmän tunteminen auttaa vähentämään hukkaa ja tehostamaan markkinointipanostusten käyttöä, kun ne kohdistetaan tarkasti oikealle yleisölle.

Mitä tarkemmin pystyt rajaamaan kohderyhmän, niin sitä tarkemmin pystyt puhuttelemaan ihanneasiakkaitasi. Rajaa kohderyhmäsi rohkeasti pienemmäksi, jotta löydät tehokkaan markkinointikulman.

Onnistuneen markkinoinnin tulokset

Onnistunut markkinointi tuottaa monia myönteisiä tuloksia yritykselle. Ensinnäkin se lisää tuotteen tai palvelun myyntiä ja siten kasvattaa yrityksen liikevaihtoa. Kun markkinointiviestit tavoittavat oikeat ihmiset oikeaan aikaan, se johtaa uusien asiakkaiden hankintaan ja olemassa olevien asiakkaiden sitoutumiseen. Lisäksi hyvin suunniteltu markkinointi voi vahvistaa yrityksen brändiä ja mainetta markkinoilla.

Onnistunut markkinointi parantaa myös asiakaskokemusta ja asiakastyytyväisyyttä. Kun yritys pystyy tarjoamaan relevanttia ja houkuttelevaa sisältöä asiakkailleen, se luo positiivisen vaikutelman ja lisätä asiakkaiden uskollisuutta brändiä kohtaan. Tyytyväiset asiakkaat voivat myös suositella yritystä ja sen tuotteita tai palveluita muille, mikä voi johtaa lisääntyneeseen suosioon ja positiiviseen suositteluun.

Lisäksi onnistunut markkinointi voi auttaa yritystä erottumaan kilpailijoistaan ja vahvistamaan asemaansa markkinoilla. Kun yritys kykenee luomaan ainutlaatuisen ja tunnistettavan brändin, se voi houkutella enemmän huomiota ja kiinnostusta asiakkailta ja sidosryhmiltä. Lisäksi markkinoinnin avulla yritys voi kohdentaa viestinsä tehokkaasti oikeille kohderyhmille ja kilpailla menestyksekkäästi markkinoiden osuudesta.

"Markkinoinnin merkitys korostuu erityisesti digitaalisessa maailmassa, jossa kilpailu asiakkaiden huomiosta on kovaa. Tehokas markkinointistrategia voi auttaa yritystä erottumaan massasta ja saavuttamaan halutun näkyvyyden verkossa."
Jami Kyöstilä hakukoneoptimoinnin konsultti
-Jami Kyöstilä

Yhteenveto – Miksi markkinointi on tärkeää?

Markkinointi on elintärkeä osa yrityksen menestystä, sillä se auttaa potentiaalisia asiakkaita löytämään yrityksen ja erottumaan kilpailijoista. Tehokas markkinointi ei vain tiedota, vaan myy, ohjaten asiakkaita ostopäätöksiin ja lisäten yrityksen myyntiä. Se on myös avaintekijä liiketoiminnan kasvussa, luoden sitoutuneita asiakkaita ja vahvistamalla brändiä.

Lisäksi markkinointi luo luottamusta ja sitoutumista asiakkaiden keskuudessa, rakentaen pitkäaikaisia suhteita ja tarjoten merkityksellisiä kokemuksia. Jokainen menestyvä yritys tarvitsee tehokkaan markkinointistrategian, joka perustuu syvälliseen ymmärrykseen asiakkaista ja heidän tarpeistaan.

Scroll to Top